Advies wijzigingen aan het preventiedecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de lokale besturen, de initiatieven met betrekking tot biotische factoren, de initiatieven met betrekking tot fysische en chemische factoren, de initiatieven met betrekking tot gezondheidsimpact door klimaatverandering en de verwerking van persoonsgegevens

De Vlaamse Raad WVG vindt de actualisering van het preventiedecreet een goed initiatief. Zo kan er beter preventief worden ingespeeld op (nieuwe) gezondheidsuitdagingen. Ook de mogelijkheid om preventieve activiteiten van andere overheden en samenwerkingsverbanden te subsidiëren, kan rekenen op de steun van de raad. Vanuit preventie-onderzoek weten we dat meer lokaal werken volgens de noden van de doelgroep meer impact heeft. De raad wijst wel op een aantal randvoorwaarden zoals een goede dataontsluiting tot op het lokale niveau (wijkniveau) en een koppeling aan de gezondheidsdoelstellingen als richtinggevende kader. Daarbij vraagt de raad om targets toe te voegen over het verder bevorderen van 'health in all policies' en het verminderen van gezondheidsongelijkheid.

Verder kan de raad zich vinden in het voorstel om de registraties in Vaccinnet uit te breiden. De raad gaat zelfs verder en pleit voor een maximale uitbreiding van het Vaccinnet-platform naar andere preventiemaatregelen (vaccinaties, screening van aandoeningen, bevolkingsonderzoeken …).

Alleen is het zeer te betreuren dat tegenover dit alles geen bijkomende middelen staan. In zijn advies pleit de raad er dan ook opnieuw voor om de onderfinanciering van preventie via een groeipad weg te werken. Daarbij is het belangrijk om de financiering nauw te verbinden met gezondheidsdoelstellingen en om te bepalen welke doelen en impact we willen bereiken met de beschikbare middelen.