Missie-Visie

Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Missie-Visie

In consensus aangenomen tijdens de algemene vergadering van 17 oktober 2019

A.    Missie

De Vlaamse Raad WVG streeft naar een maatschappelijk verantwoord, duurzaam en innovatief beleid.

De raad sluit gedragen akkoorden met de Vlaamse Regering over strategische beleidsaangelegenheden.

De raad adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau over het Vlaamse Welzijns-, Volksgezondheids- en Gezinsbeleid en over andere beleidsdomeinen wanneer deze een impact hebben op welzijn, volksgezondheid en gezin. Daartoe formuleren we goed onderbouwde adviezen, reflecties en beleidsvoorstellen.

Bij al deze opdrachten houden we steeds het algemeen belang voor ogen.

B.    Visie

De raad richt zich prioritair op de strategische keuzes en de hoofdlijnen van het beleid, volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan zet hij mee lijnen uit voor het beleidsdomein en dit op langere termijn, ook legislatuur-overstijgend.

De Vlaamse Raad WVG engageert zich om mee verantwoordelijkheid op te nemen in een maatschappelijk verantwoord Vlaams beleid door het afsluiten van bindende akkoorden.

Tegelijkertijd wenst de raad zijn rol als adviesverlener breed in te vullen. Hij wil deze advisering dus niet beperken tot de bij decreet verplichte adviesvragen. De raad ziet zijn opdracht en speelruimte breder en wenst op verschillende momenten van het beleidvormingsproces gehoord te worden, dan wel van zich te laten horen.

De Vlaamse Raad WVG wil het Vlaamse beleid adviseren en akkoorden sluiten vanuit de volgende visie op zorg en ondersteuning:

Maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning is zorg en ondersteuning die tegelijk kwaliteitsvol, performant, sociaal rechtvaardig, relevant en toegankelijk is. Deze uitgangspunten zijn essentieel en gebaseerd op waarden. Zij vormen de basis waarop we steunen om mee vorm te geven aan het gezondheids- en welzijnsbeleid waarvoor de samenleving opteert. Het is dus de uitdaging voor Vlaanderen om op basis van de combinatie van deze uitgangspunten de uiteenlopende en legitieme verwachtingen ten aanzien van zorg en ondersteuning te erkennen, samen te leggen en te beslechten in een dynamisch en gebalanceerd zorg- en ondersteuningssysteem.

We streven naar sociale cohesie en welzijn van de bevolking in Vlaanderen, Brussel inbegrepen, - waarbij vrijheid wordt verbonden met verantwoordelijkheid, zelfbeschikking met solidariteit en zelfrespect met eerbied voor anderen, en dit met aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Adviezen en akkoorden zijn met expertise onderbouwd. Deze deskundigheid kan zowel gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten als op ervaring.

Om deze visie waar te maken treedt de raad op als inspirator, agendasetter en evaluator van de regelgeving. De raad biedt zijn leden hiertoe een forum om met elkaar te overleggen, teneinde akkoorden, adviezen, beleidsvoorstellen en reflecties een zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven. Daarenboven wil de raad bruggen slaan tussen en binnen de beleidsvelden van het Vlaamse Welzijns-, Volksgezondheid- en Gezinsbeleid.

De Vlaamse Raad WVG hanteert hiervoor een helikopterperspectief. Hij stijgt uit boven de dagelijkse bekommernissen, benadert thema’s en problematieken transversaal en legt linken met andere beleidsdomeinen en verschillende beleidsniveaus.

De leden van de raad komen vanuit hun diversiteit samen op basis van vertrouwen en gaan met respect voor elkaar elk gesprek aan. Ze doen dit met een luisterend oor voor de inbreng van allen. De leden van de raad streven steeds consensus na en handelen met het oog op het algemeen belang.