De Vlaamse Regering heeft bij decreet de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) opgericht.

De Vlaamse Raad WVG heeft als opdracht om akkoorden te sluiten tussen de stakeholders en de Vlaamse Regering over aspecten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De Vlaamse Raad WVG heeft ook een adviesfunctie ten aanzien van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Hij heeft de opdracht om advies uit te brengen over de hoofdlijnen van het beleid en bij te dragen tot het vormen van een beleidsvisie. De Vlaamse Raad WVG zal ook uit eigen beweging adviezen uitbrengen of op verzoek over voorstellen van decreet, over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering en over conceptnota’s, groenboeken en witboeken.

In het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad WVG krijgt de Raad de volgende opdrachten met betrekking tot het beleid inzake Vlaamse sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid, het beleid inzake welzijn en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:

 1. overleg plegen en akkoorden sluiten over strategische beleidsaangelegenheden;
 2. advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid;
 3. bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
 4. de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
 5. advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;
 6. advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
 7. advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;
 8. advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
 9. advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die voorbereid worden op het niveau van de Europese Unie, alsook over de internationale verdragen die voorbereid worden;
 10. reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s;
 11. advies uitbrengen of reflecties leveren over conceptnota’s, groenboeken en witboeken;
 12. beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen.

De Vlaamse Raad WVG is samengesteld uit vier kamers:

 1. een intersectorale kamer (sluit akkoorden en formuleert adviezen m.b.t. het beleid van 2 of 3 sectorale kamers en m.b.t. het beleid inzake welzijn en justitiehuizen);
 2. een sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap;
 3. een sectorale kamer Gezondheid;
 4. een sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn.