Advies wijzigingen decreet jeugddelinquentierecht

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

Sinds 2019 kent Vlaanderen een eigen decreet jeugddelinquentierecht. Dit decreet voorziet stevige, gebalanceerde fundamenten voor de manier waarop Vlaanderen omgaat met kinderen en jongeren die strafbare feiten plegen. Nu stelt de Vlaamse Regering een aantal belangrijke wijzigingen voor aan het decreet jeugddelinquentierecht. De Vlaamse Raad WVG stelt vast dat de voorgestelde wijzigingen niet of onvoldoende verder bouwen op de originele fundamenten. Het zijn voorstellen en nieuwe maatregelen die ongemotiveerd een andere weg inslaan.

Bovendien gaan de wijzigingen voornamelijk uit van een justitiële afhandeling en minder vanuit een welzijnsbenadering. Een beleid rond jeugddelinquentie kan voor de raad echter nooit losgekoppeld worden van pedagogische ondersteuning en positieve begeleiding van de minderjarigen en hun gezin.

In zijn advies legt de raad de volgende concrete wijzigingen in de balans: kortverblijf, elektronische monitoring, de afschaffing van de maximale leeftijdsgrenzen voor het opleggen van reacties, de ‘ketenaanpak jeugddelinquentie’, de terbeschikkingstelling en de gegevensdeling met het agentschap Justitie en Handhaving.