Advies wijziging regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De Vlaamse Raad WVG gaat niet akkoord met het inbouwen van nieuwe drempels voor sociale rechten binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB). De toegang tot de VSB wordt bemoeilijkt door de voorstellen van de Vlaamse Regering om bijkomende verblijfs- en inburgeringsvoorwaarden en een dossiertaks voor administratief beroep op te leggen.  De raad vindt deze drempels niet rechtvaardig en wijst erop dat ze niet bijdragen tot een sociaal inclusief beleid. Ze zullen een daling betekenen van het bestaande beschermingsniveau voor reeds kwetsbare personen.

De raad heeft ook grote bezorgdheden bij het voorstel om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum, volledig aan het inkomen van de oudere te koppelen.  Dit houdt geen rekening met de extra kost die een grotere zorgnood meebrengt voor ouderen en kan discriminerend werken tegenover ouderen in de thuiszorg. Het voorstel is ook onvoldoende budgettair gedekt en niet genoeg onderbouwd. Op basis van deze argumenten vraagt de raad om ook de zorgzwaarte van de oudere in rekening te blijven brengen bij de toekenning van de zorgbudgetten in woonzorgcentra. Mocht de regering toch vasthouden aan haar voorstel, dan benoemt de raad vier voorwaarden waaraan de uitvoering van het voorstel zeker moet voldoen.