Advies samenwerkingsakkoord persoonsgegevens clusteronderzoek RSZ

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen

De Vlaamse Raad WVG heeft geen bezwaar tegen het voorontwerpdecreet en bijhorende samenwerkingsakkoord dat de verwerking van gegevens regelt voor clusteronderzoek en voor de handhaving van de coronamaatregelen in werkcontexten. De raad stelt wel de voorwaarde dat elke disproportionele inbreuk op de bescherming van de privacy van de burger (door het delen van zijn persoons-, gezondheids- en tewerkstellingsgegevens) ernstig onderzocht en  weggewerkt wordt. In zijn advies formuleert de raad tot slot nog een aantal aanbevelingen bij het detecteren van mogelijke besmettingen met het coronavirus in werkomgevingen.

Contact