Advies programmadecreet BA2019 en BO2020

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

De Vlaamse raad WVG legt in dit advies vooral de klemtoon op de nefaste impact van het niet-indexeren van de toelagen in het gezinsbeleid, nl. rang- en leeftijdstoeslagen.
De raad is ook ontstemd over de beslissing van de Vlaamse Regering om geen indexering op werkingsmiddelen voor een periode van vijf jaar toe te passen. De werkingssubsidies worden al jaren niet meer geïndexeerd. Ook in voorbije jaren koos de Vlaamse Regering immers voor deze besparingstechniek. Het gebruik van de kaasschaaf (via niet-indexering) als besparingstechniek is een weinig efficiënte en weinig effectieve techniek. Er is nood aan meer doordachte structurele hervormingen.

Contact