Advies over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

advies op vraag
Commissie voor Binnenlands Bestuur
Gelijke kansen en Inburgering
Vlaams Parlement
Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

In het Vlaams Parlement ligt een voorstel van decreet voor dat het voor de welzijnsvereniging met uitsluitend OCMW’s of gemeenten mogelijk maakt om als deelgenoot een vereniging of een vennootschap op te richten, of om op eigen initiatief toe te treden tot een dergelijke vereniging of vennootschap, met de mogelijkheid tot overdracht en terbeschikkingstelling van personeel en tot overdracht van erkenningen, subsidies en infrastructuur.
De Vlaamse Raad WVG maakt in een advies duidelijk dat hij zich niet akkoord kan verklaren met dit voorstel van decreet. Hij vreest dat het voorstel een negatieve impact zal hebben op het hele beleidsdomein WVG omdat het ingrijpt op een aantal fundamenten van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem en de commercialisering in zorg en ondersteuning faciliteert.

 

Contact