Advies over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de BELRAI en over de dossiertaks bij indicatiestelling

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

Het is goed dat decretaal wordt vastgelegd welke BelRAI-gegevens kunnen gebruikt worden voor secundaire doeleinden. Daarbij is een correct evenwicht nodig tussen recht op privacy en de doeleinden van de verwerking. Proportionele maatregelen moeten hier uitgangspunt zijn. De raad vraagt ook om beter te motiveren welke gegevens moeten verwerkt worden voor welke doeleinden.

De raad is het niet eens met het voorstel om een dossiertaks van € 30 aan te rekenen voor kwetsbare groepen. Dit gaat in tegen de geest van het arrest van het Grondwettelijk Hof. De raad herhaalt zijn principiële standpunt dat het voor elke burger mogelijk moet zijn om, ongeacht zijn financiële situatie, een administratief beroep in te dienen tegen een indicatiestelling.

Contact