Advies over het ontwerp Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

advies op vraag
Departement Welzijn
Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse Raad WVG pleit voor een Vlaams ouderenbeleidsplan dat vertrekt vanuit een omvattende langetermijnvisie. Er is nood aan een beleidsplan dat de balans opmaakt van de impact van de vergrijzing over beleidsdomeinen heen en van daaruit duidelijke prioriteiten formuleert. Deze prioriteiten krijgen dan een vertaling naar concrete beleidsdoelstellingen, indicatoren, acties en een financieel kader voor het ouderenbeleid in de komende regeerperiode.
 
Het plan dat nu voorligt slaagt hier echter onvoldoende in. De raad stelt voor om in co-creatie met alle relevante actoren en belanghebbenden te bekijken hoe deze overkoepelende visie vorm kan krijgen en gaat graag mee het debat aan.