Advies ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

advies op vraag
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benjamin Dalle

Het nieuwe Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan focust op vijf prioriteiten die volgens de Vlaamse Raad WVG goed aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Meer inzetten op hun welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, op gezonde en leefbare buurten, op hun vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding en mediawijsheid zijn inderdaad belangrijke uitdagingen voor deze regeerperiode.

Het is dan ook erg jammer dat de omzetting van prioriteiten naar acties veel minder aansluiten bij wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden. Heel wat acties zijn niet concreet, actueel of ambitieus genoeg. Bovendien is er geen monitoringsysteem en zijn er geen vastgelegde budgetten. Dit alles roept bezorgdheden op over de werkelijke impact van het beleidsplan op de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Voor de raad blijft de ambitie van een jeugd- en kinderrechtenbeleid het waarborgen van de rechten van álle kinderen en jongeren in al hun levensdomeinen. Toch stelt de raad vast dat verschillende doelgroepen onder de radar blijven. Het plan zou veel meer gericht moeten zijn op de rechten van kinderen en jongeren in armoede, met een handicap, met een chronische ziekte, in de jeugdhulp, jonge vluchtelingen, thuisloze kinderen en jongeren, jonge mantelzorgers, ... Het zijn (soms verborgen) groepen waarbij het welbevinden sterk onder druk staat.