Advies mantelzorgplan 2022-2024

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De raad is tevreden dat mantelzorg hernieuwd op de agenda van de Vlaamse Regering staat en dat er voor de periode 2022-2024 een ontwerp van mantelzorgplan opgesteld is. Na het eerste mantelzorgplan 2016-2020 toont dit opnieuw erkenning voor het belang van mantelzorg. De raad onderschrijft heel wat van de acties uit het plan, maar stelt wel vast dat ze nog onvoldoende scherp en concreet geformuleerd zijn. Bovendien missen ze slagkracht doordat gebudgetteerde cijfers ontbreken. In zijn uitgebreide advies op het mantelzorgplan geeft de raad aan dat de mantelzorger nog meer centraal zou moeten staan en als een volwaardige, complementaire partner in de zorg- en ondersteuningspraktijk moet worden gezien.

Daarnaast zijn er verschillende aanbevelingen om te komen tot een verbindend mantelzorgbeleid (via een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen en -niveaus) en om aandacht te hebben voor kwetsbare doelgroepen (via daadkrachtige acties op maat). Tot slot plaatst de raad kanttekeningen bij de structuren die samengaan met het mantelzorgplan.

 

Contact