Advies lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Voorontwerp BVR over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en over de overgangsbepalingen

Het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten zet aan tot het realiseren van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor kinderen en legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en afstemming bij de lokale besturen. Het lokaal bestuur voert de regie en krijgt daarvoor, via het Vlaams Gemeentefonds, middelen op basis van algemene parameters. Een lokaal samenwerkingsverband zal het lokaal bestuur adviseren, gezamenlijke operationele doelstellingen ontwikkelen en operationele acties coördineren, binnen de beschikbare middelen.

Omdat een kwalitatieve buitenschoolse opvang lokaal maatwerk en samenwerking tussen én met lokaal georganiseerde actoren vereist, is de Vlaamse Raad WVG tevreden dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan het decreet. Het besluit biedt echter onvoldoende duidelijkheid omdat er nog te veel onbekenden overeind blijven naar inzetbare financiële middelen en regelgeving. Een goede beoordeling van dit besluit is dan ook voorbarig. De raad dringt er op aan dat deze onduidelijkheden de volgende maanden worden weggewerkt om een goede uitrol mogelijk te maken.