Advies interlandelijke adoptie

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, wat betreft de begeleiding bij interlandelijke adoptie, het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg en het decreet Binnenlandse Adoptie van 3 juli 2015, wat betreft de invoering van een gezamenlijk voortraject pleegzorg-adoptie

De Vlaamse Regering stelt belangrijke hervormingen voor van het interlandelijke adoptiesysteem. Aanpassingen waren nodig om ervoor te zorgen dat toekomstige interlandelijke adopties correct en ethisch verlopen en met meer aandacht voor de impact van adoptie op de verschillende betrokkenen. Er wordt ook gezocht naar verbinding tussen pleegzorg en adoptie.

Het voorontwerp van wijzigingsdecreet biedt volgens de Vlaamse Raad WVG goede kansen om aan deze bekommernissen tegemoet te komen. De raad ziet dat het belang van het kind de voornaamste overweging is bij de hervorming. Interlandelijke adoptie wordt een ultieme poging om het recht van een kind om op te groeien in een gezinscontext te realiseren.

Een werkelijke mind shift naar het zoeken van een geschikt gezin voor bepaalde kinderen in nood vraagt wel dat het ‘meerouderschap’ binnen adoptie nog veel sterker benadrukt wordt en dat men overgaat naar een pool van kandidaat ‘mede-ouders’ (in plaats van het huidige wachtlijstensysteem voor kandidaat‑adoptanten).

De raad merkt ook op dat verschillende maatregelen nog verder geconcretiseerd moeten worden, en pas daarna een grondige beoordeling mogelijk is. Er is bv. nog onvoldoende duidelijkheid over het gezamenlijk voortraject voor kandidaten voor adoptie en pleegzorg en wie nazorg zal bieden. Het is belangrijk dat deze concretisering gebeurt in nauw overleg met de betrokken diensten en sectoren.