Advies instemmingsdecreet SWA Ehealth

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [DATUM] tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector

De raad is tevreden dat de bevoegde overheden van dit land een samenwerkingsakkoord afsluiten over het delen van gegevens van personen inzake gezondheid en welzijn. Dit samenwerkingsakkoord kan een belangrijke opstap zijn naar een werkelijk geïntegreerde en multidisciplinaire zorg. Gegevensuitwisseling is immers essentieel voor Vlaamse en federale zorgprofessionals om samen, meer en beter te kunnen inspelen op de specifieke zorg- en ondersteuningsnoden van burgers. 

Het digitaal verzamelen en delen van gezondheidsgegevens is goed. Het delen van gegevens via digitale kanalen verhoogt de veiligheid van deze gegevens in vergelijking met een fragmentaire (papieren) overdracht. Bovendien maakt digitale registratie en gegevensdeling het mogelijk om het only-once-principe te hanteren, waardoor de administratieve overlast in de zorg wordt verminderd. Daarnaast vergemakkelijkt deze gegevensdeling het opvolgen van zorggebruikers. 

Tegelijkertijd uit de raad zijn bezorgdheid over de omvang van de gegevens die van een zorggebruiker zullen/ kunnen worden gedeeld. Daarom vraagt de raad om de gedeelde gegevens beter/duidelijker af te bakenen. Proportionaliteit moet hierbij het uitgangspunt zijn. Naast proportionaliteit is ook transparantie belangrijk. De raad verwacht dat personen met zorgbehoefte voldoende en verstaanbaar worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens en de toegang die zij zelf kunnen bepalen (informed consent).

Contact