Advies instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord adoptie

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advies over het voorontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie

Het voorontwerp van decreet over de instemming met het samenwerkingsakkoord adoptie werd gunstig geadviseerd door de kamer Gezin en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad WVG.

Contact