Advies gezondheidsdoelstelling vaccinatie

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

Vaccinatie en het beschermen van de bevolking tegen infectieziekten zijn belangrijke vormen van preventie. De Vlaamse Raad WVG is dan ook tevreden dat de Vlaamse overheid haar gezondheidsdoelstelling rond vaccinatie actualiseert en haar ambities in een ontwerp van strategisch plan duidelijk maakt. Voor de raad mogen deze ambities nog verder reiken en mag de scope van de gezondheidsdoelstelling breder: niet alleen vaccinatie maar ook infectieziektebestrijding en ook duidelijkheid over vaccinaties met aanbeveling van de Belgische Hoge Gezondheidsraad.

Een universeel beleid vormt het uitgangspunt voor het vaccinatiebeleid. Maar de raad benadrukt in zijn advies dat een voldoende fijnmazige en persoonsgerichte aanpak via populatiemanagement aangewezen is om de doelstelling te realiseren. Vlaanderen moet ook investeren in een vaccinatiebeleid op maat van doelgroepen en buurten. Dit is op te samen op te nemen met de lokale besturen en eerstelijnszones die lokaal en buurtgericht werken.

De raad steunt de acties uit het ontwerp van strategisch plan en meent dat ze verschillende belangrijke sleutels bevatten voor een sterk en gestroomlijnd vaccinatiebeleid. De raad doet nog aanvullingen en benoemt prioriteiten:

  • De bevolking vaccineren en beschermen tegen infectieziekten vereist een geïntegreerd beleid, waarbij overleg, afstemming en samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheid een essentiële voorwaarde is.
  • Voor een optimaal vaccinatieproces dat voor elke burger te realiseren is, is het nodig om eerst de vaccinatiedrempels in kaart te brengen én weg te werken. 
  • De raad benadrukt dat het bij de uitvoering van het vaccinatiebeleid belangrijk zal zijn om aandacht te besteden aan de taakverdeling tussen actoren die lokaal en regionaal actief zijn. De raad verwacht daarbij erkenning voor de lokale besturen, zorgraden en Logo’s als actieve partner.
  • Heldere, verfijnde en gebruiksvriendelijke dashboards dragen bij tot een doeltreffend preventief gezondheidsbeleid. De raad adviseert een maximale ontsluiting van deze data tot op het lokale niveau.
  • De raad steunt de voorgestelde actie om de toegankelijkheid tot vaccinatie nog te verbeteren door het aantal vaccinatoren te vergroten en daarbij ook meer beroepsgroepen te betrekken.
  • Er is nood aan een toetsingskader en een model waarmee, zodra er een nieuw advies is van de Hoge Gezondheidsraad, een transparante beslissing wordt gemaakt over het al dan niet implementeren van een welbepaald vaccin in Vlaanderen. De beslissing moet ook transparant worden gecommuniceerd naar alle betrokken partijen en naar burgers.
  • Indien nieuwe methodieken en materialen ontwikkeld worden, dan gebeurt dit best samen met het werkveld en met grote betrokkenheid van de actoren binnen de preventieketen.