Advies gegevensverwerking Sciensano

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking in het kader van een contactonderzoek

De Vlaamse Raad WVG is tevreden dat beleidsmatig een kader is gecreëerd dat toelaat om op gecoördineerde wijze een goed georganiseerd contactonderzoek op te zetten. De raad heeft wel enkele aanbevelingen voor de verdere uitvoering van het contactonderzoek en de verwerking van gegevens van mogelijks besmette burgers.

In zijn advies wijst de raad erop dat contactonderzoek en -opsporing sterk gebaseerd zijn op vertrouwen en burgerzin. Een duurzaam partnerschap met de burger is een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van deze maatregel. Het juiste evenwicht tussen ingrijpen in zijn privéleven enerzijds en de proportionaliteit van maatregelen anderzijds moet bewaakt worden. 

Voor het succesvol slagen van het contactonderzoek, dienen bovendien verschillende actoren informatie te delen. Er is een grote nood aan verduidelijking over het wettelijke kader rond de uitzondering op het beroepsgeheim: welke gegevens moeten en mogen meegedeeld worden, welke gezondheidszorgverleners moeten besmettingsgegevens meedelen en welke andere geheimplichtigen kunnen bevraagd worden als vermoedelijk besmette persoon? 

Tot slot vraagt de raad om in deze gezamenlijke onderneming de expertise van de lokale besturen ten volle te benutten.