Advies gefaseerd naar 1 zorgbudget

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De Vlaamse raad WVG steunt de voorgenomen integratie van de bestaande tegemoetkomingen in één gemoduleerd zorgbudget en onderschrijft de eerste stappen die in deze conceptnota worden gezet. Hoewel dit ambitieuze traject een gefaseerde implementatie rechtigt, mist de raad een uitgewerkte langetermijnvisie om deze eerste fase in te kaderen. De raad onderstreept ook dat de ambities in deze conceptnota enkel kunnen gerealiseerd worden door er de nodige budgetten tegenover te zetten. Verduidelijking omtrent deze twee cruciale elementen is nodig om de vooruitgang van dit traject goed te kaderen en te evalueren. Hij formuleert in zijn advies een aantal elementen die naar toekomstbesteding beleid essentieel zijn en doet een aantal concrete aanbevelingen over de voorstellen in de nota. Hij hoopt dat deze elementen en aandachtspunten mee worden genomen in het verdere traject.

Contact