Advies dementieplan Vlaanderen 2021-2025

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De raad is tevreden dat er opnieuw specifieke beleidsaandacht gaat naar het leven van én de zorg en ondersteuning voor personen met dementie en hun naaste omgeving.
De verwachtingen waren echter hoger gespannen dan wat het voorliggende plan waarmaakt.
Vooral over de totstandkoming, samenhang en concretisering van het plan heeft de raad bedenkingen. In zijn advies formuleert de raad daarom de volgende aanbevelingen:

  • Expliciteer wat de langetermijnvisie is en met welke concrete doelstellingen deze visie zal worden gerealiseerd.
  • Inventariseer wat er bestaat (van kennis, technologie, structuren, methodieken, acties, …) en analyseer welke noden er zijn op korte, middellange en lange termijn.
  • Investeer in onderzoek en technologie en coördineer zodat er een goede uitwisseling van expertise kan plaatsvinden.
  • Concretiseer de acties naar planning, timing en budget.
  • Zet in op een overkoepelend welzijnsbeleid, en  integreer en coördineer de verschillende beleidsplannen die hiervoor relevant zijn.