Advies besluit Vlaamse Regering flexibilisering verzorgend personeel

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Over het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en in centra voor dagverzorging

De Vlaamse Regering heeft het ‘Besluit Flexibilisering van het verzorgend personeel’ goedgekeurd dat de flexibilisering op de norm verpleging verder versoepelt in de woonzorgcentra en ervoor zorgt dat er meer contracttypes voor zorgpersoneel in aanmerking komen.

De Vlaamse Raad WVG raad deelt de bezorgdheid van de minister over de moeilijke (tot soms onmogelijke) invulling van de personeelskaders, maar is niet tevreden dat over dit besluit spoedadvies moet gegeven worden.
De Vlaamse Raad WVG vraagt dat dit besluit eerst wordt besproken met de werkgevers en werknemers in de sector. Terzelfdertijd moeten de tijdelijke maatregelen m.b.t. de tekorten in de personeelsomkadering n.a.v. de COVID-19-crisis blijven gelden tot het nieuwe ‘Besluit flexibilisering van het verzorgend personeel’ van kracht wordt.

Intussen geeft de raad al een aantal bedenkingen en suggesties mee in het voorliggende advies. Zo verwacht de raad een grote en integrale aanpak van de personeelsomkadering in de woonzorg. Een eventuele verruiming van de flexibilisering kan enkel toegelaten worden tot wanneer de personeelsomkadering integraal (her)bekeken wordt. Ook stelt de raad zich vragen bij de wenselijkheid om bepaalde nieuwe contracttypes in de woonzorg toe te laten.