Advies verzameldecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over de beleidsvelden Vlaamse sociale bescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, algemene ziekenhuizen en gezondheids- en woonzorg.