Advies BVR commissie historisch misbruik

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Adviesvraag over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

De intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG gaf op 19 juni 2019 advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik. De kamer is tevreden dat met dit besluit de tijdelijke commissie voor slachtoffers van historisch misbruik een permanent karakter krijgt en dat haar domein niet langer beperkt is tot historisch misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen maar wordt uitgebreid naar de hele maatschappij.
In het advies formuleerde de kamer verder nog enkele vragen en bedenkingen bij het ontwerpbesluit.

Contact