Vlaamse Raad WVG
Jaarverslag 2023

Voorwoord

Begin 2023 werd de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) door de Vlaamse Regering opnieuw samengesteld voor een periode van vier jaar. De nieuwe leden en ‘oude’ leden die opnieuw een mandaat opnemen stelden dit jaar 39 adviezen op die aan de Vlaamse Regering werden bezorgd. We gaven adviezen over heel wat Vlaamse beleidsdomeinen. Telkens was de impact van de nieuwe regelgeving op het welzijn en de gezondheid van mensen en gezinnen de aanleiding tot advisering.

Zo verstrekte de raad enkele adviezen over jongeren die zich in een moeilijke situatie bevinden. Meer bepaald deden we aanbevelingen bij de decreten over de rechtspositie van jongeren en over het jeugddelinquentierecht. We stelden in beide decreten vast dat de Vlaamse Regering meer nadruk legt op het justitiële aspect, terwijl de raad ook aandacht vraagt voor het welzijnsaspect in beide thematieken. Meer kracht voor welzijn werkt immers ook preventief en kan problemen verminderen en voorkomen.

Daarnaast verdiepte de raad zich in de plannen voor het geïntegreerde gezins- en jeugdhulpbeleid. Zo gaven we dit jaar zowel advies over de conceptnota die de lijnen daarvoor uitzette als over het uiteindelijke decreet. Op basis van onze adviezen kwam een gesprek met het kabinet van minister Crevits tot stand waarin onze bezorgdheden aan bod kwamen. De raad schaart zich immers achter een meer integrale zorg en ondersteuning voor jongeren en hun gezinnen maar vond de concepten in de conceptnota nog heel vaag en wilde meewerken om ze helderder te krijgen. Voor de raad moeten de uitgesproken ambities ook geflankeerd worden door concrete financiële engagementen. Deze werkwijze zorgde ervoor dat enkele van onze bezorgdheden werden opgenomen in het uiteindelijke decreet.

De raad is vandaag vijf jaar operationeel. In zijn teksten de afgelopen vijf jaar is het pleidooi voor integrale zorg en ondersteuning die de kwaliteit van leven verhoogt van personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte telkens erg belangrijk. De raad was dan ook tevreden dat deze visie in 2023 een concrete invulling krijgt in het Besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van de eerste lijn. We waardeerden ook dat de methodiek van doelgerichte zorg en ondersteuning flexibel kan worden ingezet, om zo nog meer te kunnen vertrekken vanuit de vragen, behoeften en keuzes van de personen met zorgbehoefte en hen de regie te geven. De raad riep wel op dat mensen met onvoldoende gezondheids- en welzijnsvaardigheden daarbij voldoende ondersteund moeten worden zodat ze die regie echt kunnen nemen en behouden. Maar integrale zorg en ondersteuning stopt niet bij de eerste lijn. Het vraagt naadloze overgangen en continuïteit in het zorg- en ondersteuningsproces en dus ook een effectieve samenwerking met gespecialiseerde zorg en ondersteuning rond een zorg- en ondersteuningsplan.

Tot slot vragen we uw aandacht voor ons advies op eigen initiatief over de vermindering van de administratieve lasten. Daarin gaven we aan de Vlaamse overheid concrete handvatten mee om de lastendruk daadwerkelijk te verlagen zodat voorzieningen nog meer kunnen inzetten op hun basistaak, met name het aanbieden van gepaste en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.

We wensen u een aangename lezing van het jaarverslag.

Jan Bots, Hilde De Nutte, Klaartje Theunis en Lieve Van den Bossche, voorzitters van de Vlaamse Raad WVG