Vlaamse Raad WVG
Jaarverslag 2022

Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op onze werking in het algemeen en op ons advieswerk in het bijzonder. Het afgelopen jaar brachten we met de vier kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 26 adviezen uit. De onderwerpen van deze adviezen spreidden zich uit over het hele beleidsdomein WVG en over de andere Vlaamse bevoegdheden wanneer die beleidskeuzes een grote impact hebben op gezondheid, welzijn en gezinnen.

Zo verstrekten we advies over het ontwerpdecreet betreffende de leersteun. We betreurden hierbij dat dit decreet geen echte mindshift naar inclusief onderwijs maakt en riepen daarnaast op tot een sterke samenwerking tussen welzijn en onderwijs om een goede ondersteuning te bieden aan de noden van álle leerlingen. Over het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut maakten we een kritisch advies omwille van de toegenomen versnippering en bijhorende complexiteit en het gebrek aan slagkracht in de strijd tegen mensenrechtenschendingen en discriminatie.

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door een hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten. Voor personen met een zorgbehoefte en voor initiatiefnemers in zorg en ondersteuning weegt deze koopkrachtvermindering extra zwaar omdat tegemoetkomingen en subsidies na een jarenlange niet- of onderindexering ook nu niet voldoende stegen met de levensduurte. De raad riep de regering daarom op om tegemoetkomingen en werkingsmiddelen eindelijk in voldoende mate te indexeren.

Ook staan we in dit voorwoord even stil bij de advisering van de raad over het kwaliteitsbeleid. In het afgelopen jaar kwamen verscheidene zorg- ondersteuningsinitiatieven negatief in het nieuws omwille van mistoestanden en een gebrek aan kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning. De raad had in 2021 al opgeroepen om het kwaliteitsdenken in Vlaanderen te herzien. De Vlaamse Regering maakte in 2022 een nieuw kwaliteitsdecreet dat deels ingaat op dit nieuwe kwaliteitsdenken. We vonden dat dit nieuwe decreet een aantal goede principes bevat, maar dat het toch vooral nadruk legt op de controle van kwaliteit. Er is minder aandacht voor de ondersteuning van kwaliteitsontwikkeling. De raad vindt dat hier meer evenwicht nodig is. Daarnaast benadrukt de raad in zijn advies dat een evenwichtige kwaliteitsevaluatie meer moet zijn dan het meten van output en outcome alleen. Zowel de ingezette middelen, de processen als de resultaten moeten in beeld komen. Onder andere daarom is het belangrijk dat dit kwaliteitsdecreet wordt uitgevoerd in co-creatie met de stakeholders. De raad heeft duidelijk gemaakt hier mee zijn schouders onder te willen zetten.

Het voorbije jaar vond er niet alleen uitwisseling plaats binnen de verschillende adviestrajecten. De raad wil zijn rol als inspirator ook breder opnemen en organiseerde daartoe bijvoorbeeld twee reflectiedagen rond kwaliteit in zorg en ondersteuning. Ook startte dit jaar het ‘permanent algemeen overleg’ met de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een uitwerking van de overlegfunctie van de raad.

We wensen u een aangename lezing van het jaarverslag.

Jan Bots, Hilde De Nutte, Klaartje Theunis en Lieve Van den Bossche, voorzitters van de Vlaamse Raad WVG