Vlaamse Raad WVG
Jaarverslag 2021

Voorwoord

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt u zijn jaarverslag van 2021 voor. In 2021 had onze samenleving nog steeds te kampen met het COVID19-virus. Dit had ook een impact op onze werking en advisering. Zo werden er verschillende adviezen uitgebracht over het gebruik van het COVID-safe-ticket en verliepen onze vergaderingen digitaal.

Toch heeft dit de Vlaamse Raad WVG niet belet om ook in 2021 zijn rol waar te maken als strategisch adviesorgaan. We verstrekten negentwintig adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Deze adviezen werden haast allemaal bij consensus aangenomen. Het toont aan dat in onze raad de vele stakeholders van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin oprecht moeite doen om elkaar te vinden en gezamenlijk te adviseren en visie te ontwikkelen. Hiermee geven we een sterk signaal dat we ook als raad een partner zijn in het ontwikkelen en verbeteren van het beleid in Vlaanderen.

Zonder in te gaan op alle adviezen die we gaven, wensen we in dit voorwoord toch specifieke aandacht te geven aan ons advies over ‘kwaliteit in zorg en ondersteuning’. Met het oog op een nieuw kwaliteitsdecreet besliste de raad om op eigen initiatief een advies uit te brengen dat enkele belangrijke bouwstenen aanbrengt voor dit nieuwe decreet. Vooreerst vertrekt de raad van een breed kwaliteitskader, met name Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en Ondersteuning. Tegelijkertijd willen we een omslag maken in het denken over kwaliteit. Daarom vragen we dat initiatiefnemers in zorg en ondersteuning het vertrouwen krijgen om aan impactgerichte kwaliteitssystemen te werken. Hierbij zullen ze een cyclisch leerproces moeten doorlopen waarbij ze vertrekken van doelstellingen die systematisch worden geëvalueerd. Dit moet er toe leiden dat kwaliteit geborgd wordt en steeds verbetert. Ook zullen initiatiefnemers hun kwaliteit zichtbaar moeten maken, evalueren en erover verantwoording afleggen. Ook de overheid zal een omslag moeten maken. We verwachten dat zij de ontwikkeling van deze impactgerichte kwaliteitssystemen ondersteunt en dat ze ook zelf geïntegreerde gezondheids- en welzijnsdoelstellingen formuleert volgens een cyclisch leerproces. Over dit kwaliteitskader moet verder worden overlegd met alle stakeholders. Dit advies bevat alvast heel wat reflecties die een basis voor deze oefening kunnen zijn.

Ook dit jaar bleek dat de rol van de stakeholders in het beleidsproces belangrijk is. Daarom adviseren we als raad zowel reactief als proactief en agenda zettend. Wanneer we nieuwe regelgeving beoordelen doen we dit vanuit de kennis en ervaring van het werkveld. We beoordelen daarbij de impact die we van de regelgeving verwachten op de zorg- en ondersteuningspraktijk zelf en op de betrokken partijen (de personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte, de professionals in zorg en ondersteuning, de initiatiefnemers in zorg en ondersteuning,…). Daarnaast werken we samen aan een gemeenschappelijke visie over de vele uitdagingen en opdrachten die in het beleidsdomein moeten waargemaakt worden.

We wensen u een aangename lezing van dit jaarverslag en kijken uit naar uw reactie.

Ann Baeyens, Tom Balthazar, Hendrik Delaruelle en Tanja Nuelant, voorzitters van de Vlaamse Raad WVG