jaarverslag laden
even geduld

In 2019 startte de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG) zijn werkzaamheden.

Deze raad neemt de adviesfunctie over van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG). Daarnaast krijgt de Vlaamse Raad WVG ook een nieuwe, bijkomende opdracht: het sluiten van akkoorden. In de raad zal overleg plaatsvinden tussen de stakeholders uit het middenveld en de Vlaamse Regering met als doel akkoorden te sluiten over strategische beleidsaangelegenheden in het Vlaamse welzijns-, volksgezondheids- en gezinsbeleid.

De opstart van deze nieuwe raad bracht in het afgelopen jaar een aantal inhoudelijke, organisatorische en operationele opdrachten met zich mee. Zo legden de leden de doelstellingen die de raad nastreeft vast in de missie en visie. De Vlaamse Raad WVG wil gedragen akkoorden sluiten met de Vlaamse Regering evenals de regelgever adviseren op strategisch niveau. Hierbij houdt men steeds het algemeen belang voor ogen en streeft men naar een maatschappelijk verantwoord, duurzaam en innovatief beleid.

De procedures werden in een huishoudelijk reglement gegoten. Dit reglement werd samen met de Vlaamse Regering opgesteld en goedgekeurd.

Tot slot werden er in de vier kamers van de Vlaamse Raad WVG telkens een voorzitter en een ondervoorzitter verkozen.

Naast de werkzaamheden in het kader van de opstart van de raad, heeft de raad in 2019 ook al enkele reactieve adviezen uitgebracht en werd er gestart met het opmaken van adviezen die de raad op eigen initiatief neemt. Deze adviezen maken deel uit van het nieuwe werkprogramma van de raad.

We wensen u een aangename lezing van dit jaarverslag.

Ann Baeyens, Tom Balthazar, Hendrik Delaruelle, Tanja Nuelant
voorzitters van de Vlaamse Raad WVG

Leeswijzer

Leeswijzer

Het jaarverslag geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

nextVolgende pagina
Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Pagina overzicht
Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Home
Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Pagina navigatie
Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.

Jaarverslag Vlaamse Raad WVG

 
 
 

Oprichting en opdrachten

Oprichting: de Vlaamse Raad WVG ging van start op 1 januari 2019.

Akkoorden: de Vlaamse Raad WVG heeft als opdracht om akkoorden te sluiten tussen de stakeholders en de Vlaamse Regering over aspecten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Adviesfunctie: de Vlaamse Raad WVG heeft ook een adviesfunctie ten aanzien van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Hij heeft de opdracht om advies uit te brengen over de hoofdlijnen van het beleid en bij te dragen tot het vormen van een beleidsvisie. De Vlaamse Raad WVG zal uit eigen beweging adviezen uitbrengen of op verzoek over voorstellen van decreet, over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering en over conceptnota’s, groenboeken en witboeken.

Opdrachten: in het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad WVG krijgt de raad de volgende opdrachten met betrekking tot het beleid inzake Vlaamse sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid, het beleid inzake welzijn en justitiehuizen en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:

 • overleg plegen en akkoorden sluiten over strategische beleidsaangelegenheden;
 • advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid;
 • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
 • de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
 • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;
 • advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
 • advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht;
 • advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
 • advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die voorbereid worden op het niveau van de Europese Unie, alsook over de internationale verdragen die voorbereid worden;
 • reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s;
 • advies uitbrengen of reflecties leveren over conceptnota’s, groenboeken en witboeken;
 • beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen.

Samenstelling: de Vlaamse Raad WVG bestaat uit vier kamers:

 • een intersectorale kamer (sluit akkoorden en formuleert adviezen m.b.t. het beleid van 2 of 3 sectorale kamers en m.b.t. het beleid inzake welzijn en justitiehuizen);
 • een sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap;
 • een sectorale kamer Gezondheid;
 • een sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn.

De leden van de kamers van de Vlaamse Raad WVG werden bij Ministerieel Besluit van 1 februari 2019 aangeduid. In de loop van het jaar werden een aantal leden vervangen. Hieronder vindt u de samenstelling van de kamers op 31 december 2019.

 • Voorzitter
  • Delaruelle Hendrik
 • Ondervoorzitter
  • Lieten Ingrid

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • De Bom Erik, UNIZO
  • Lieten Ingrid, Verso
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Geenen Elisabeth, ABVV
  • Gerard Maarten, ACV
  • Remy Olivier, ACV Puls
  • Van de Sande Caroline, ACLVB
 • • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • Berteloot Stefaan, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
  • Vander Weyden Patrick, SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Cloet Margot, Zorgnet-Icuro
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • Deneyer Hilde, Federatie Vrije Beroepen
  • Depuydt Marc, Vlozo, Vlaams onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Hueting Reinier, ASGB-Kartel en AADM - beroepsvertegenwoordigers artsen
  • Van Schuylenbergh Piet, VVSG
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • De Ruysscher Bart, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Van Hecke Wim, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • De Geest Greta, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Van Mossevelde Karin, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
 • Vertegenwoordiger private uitbetalingsactor
  • Colman Katlyn, Infino Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • Ceule David, Onafhankelijk leven
  • Sleurs Jeroen, Gezinsbond
  • Vandenweghe Nils, Vlaamse Ouderenraad
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Onafhankelijke deskundige
  • Declercq Anja

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Deiteren Caroline, UNIZO
  • Haesevoets Franky, Voka
  • Rombaut Willem, Boerenbond
  • Vander Steene Wouter, Verso
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Adriaens Fien, ABVV
  • Diepvents Philippe, Vlaams ABVV
  • Jonckheere Tommy, ACLVB
  • Rosvelds Sandra, ACV
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • Demeulemeester Ann, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
  • De Vriendt Tine, VVSG
  • Liégeois Erik, SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Luyten Ilse, Vlaams Welzijnsverbond
  • Moens Isabel, Zorgnet-Icuro
  • Penninckx Guido, ASGB-Kartel en AADM - beroepsvertegenwoordigers artsen
  • Stabel Kurt, Vlozo, Vlaams onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Van Rossen Edward, Federatie Vrije Beroepen
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • Constandt Jürgen, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • Callewaert Paul, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Peeters Maarten, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordiger private uitbetalingsactor
  • Vandenberghe Kathleen, Infino Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB, gezondheid, gezin en jongerenwelzijn
  • De Weerdt Jeroen, Onafhankelijk leven
  • Geerts Maddie, Vlaamse Ouderenraad
  • Op de Beeck Susanne, Vlaams Patiëntenplatform
  • Valgaeren Elke, Gezinsbond
 • Onafhankelijke deskundige
  • Verté Dominique
 • Voorzitter
  • Katrien Van Kets (tot 28 november 2019)
 • Ondervoorzitter
  • Clara Van den Broeck (tot 4 november 2019)

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • De Bom Erik, UNIZO
  • Lieten Ingrid, Verso
  • Rombaut Willem, Boerenbond
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Adriaens Fien, ABVV
  • Bauwens Jan-Piet, BBTK
  • Rosvelds Sandra, ACV
  • Van de Sande Caroline, ACLVB
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Ceule Dave, Onafhankelijk Leven
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • De Schaepmeester Véronique, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • De Vriendt Tine, VVSG
  • Vande Velde Elke, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Van den Broeck Clara, Zorgnet-Icuro
  • Van Rossen Edward, Federatie Vrije Beroepen
  • Verdonck Louise, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • De Clercq Jean, Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Vandenbroucke Pieter, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Van Kets Katrien, Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Van Moer Veronique, Neutrale Zorgkas Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Borré Ingrid, Katholieke Vereniging Gehandicapten
  • Proesmans Arne, Netwerk tegen Armoede
  • Vandenweghe Nils, Vlaamse Ouderenraad
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Onafhankelijke deskundige
  • Stabel Koenraad

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Deiteren Caroline, UNIZO
  • Haesevoets Franky, Voka
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Vander Steene Wouter, Verso
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Dahmani Fatiha, ACV Puls
  • Geenen Elisabeth, ABVV
  • Jonckheere Tommy, ACLVB
  • Vannetelbosch Bart, ACV
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Berteloot Stefaan, Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
  • Cloet Margot, Zorgnet Icuro
  • De Neve Jan, Federatie Vrije Beroepen
  • De Weerdt Jeroen, Onafhankelijke Leven
  • Serneels Diane, Vlaams Welzijnsverbond
  • Van Rumst, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Verheyen Jannes, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Vandesinste Emme, VVSG
 • Vertegenwoordigers van zorgkassen
  • De Ruysscher Bart, Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Geryl Maaike, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Kusters Handrik-Jan, Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Van Beeck Wim, Neutrale Zorgkas Vlaanderen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid VSB en beleid inzake personen met een handicap
  • Geerts Maddie, Vlaamse Ouderenraad
  • Janssens Herman, Katholieke Vereniging Gehandicapten
  • Mellaerts Marit, Vlaams Patiëntenplatform
  • Stevens Hanne, Netwerk tegen Armoede
 • Onafhankelijke deskundige
  • Devriendt Erwin
 • Voorzitter
  • Balthazar Tom
 • Ondervoorzitter
  • Ramaekers Dirk

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • De Bom Erik, UNIZO
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Vander Steene Wouter, Verso
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Geenen Elisabeth, ABVV
  • Selleslach Mark, ACV
  • Van de Sande Caroline, ACLVB
  • Van Eeghem Johan, BBTK
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Balthazar Tom, Zorgnet-Icuro
  • Cortebeeck Veerle, VVSG
  • Peleman Yves, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Vanvolsem Pieter, Vlaams Welzijnsverbond
  • Van Rossen Edward, Federatie Vrije Beroepen
  • Vander Weyden Patrick, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Wyffels Erick, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • Belmans Karolien, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Constandt Jürgen, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
  • Hens Evelyne, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
  • Van Roy Kristel, Landsbond van de Liberale Mutualiteiten
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Niesten Reinhart, Vlaamse Federatie van Gehandicapten
  • Sluyts Nathalie, Vlaamse Ouderenraad
  • Smeyers Thijs, Caritas-armoedeorganisatie
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Onafhankelijke deskundige
  • Ramaekers Dirk

Plaatvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
 • Colman Karel, Boerenbond
 • Deiteren Caroline, UNIZO
 • De Roy Kristel, Verso
 • Haesevoets Franky, Voka
 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Adriaens Fien, ABVV
  • Fobelets Johan, ACV Puls
  • Jonckheere Tommy, ACLVB
  • Mortier Jan, ACV
 • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Cafmeyer Anthony, Vlozo-Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
  • Cloet Margot, Zorgnet_Icuro
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • Deneyer Hilde, Federatie Vrije Beroepen
  • Vande Velde Elke, SOM-Federatie van Sociale Ondernemingen
  • Van de Perre Jan, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
  • Verlinden Elke, VVSG
 • Vertegenwoordigers van ziekenfondsen
  • De Brandt Laura, Landsbond van de Liberale Mutualiteiten
  • De Ruysscher Bart, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Hespel Jannie, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
  • Van Hecke Wim, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Vertegenwoordiger van gebruikers die actief zijn in het beleid inzake gezondheid
  • Geeroms Jul, Vlaamse Ouderenraad
  • Opdebeeck Suzanne, Vlaams Patiëntenplatform
  • Van den Eede Veerle, Vlaamse Federatie van Gehandicapten
  • Verhoeven Dominic, Caritas-armoedeorganisatie
 • Onafhankelijke deskundige
  • Van Giel Roel
  • Voorzitter
   • Nuelant Tanja
  • Ondervoorzitter
   • Jennes Gaby

  Leden

  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • De Bom Erik, UNIZO
   • De Roy Kristel, Verso
   • Meulemans Bert, Boerenbond
   • Van Herck Pieter, Voka
  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Adriaens Fien, ABVV
   • Gerard Maarten, ACV
   • Van de Sande Caroline, ACLVB
   • Winters Nathalie
  • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Bosmans Jan, Vlaams Welzijnsverbond
   • Depreitere Daniëlle, Unieko
   • Derwael Geert, Meander Pedagogisch Bureau vzw en Juul vzw
   • De Meerleer Ingrid, Solidariteit voor het Gezin
   • Liégeois Erik, Federatie van Sociale Ondernemingen
   • Lobijn Ann, VVSG
   • Moens Isabel, Zorgnet-Icuro
  • Vertegenwoordigers van private uitbetalingsactoren
   • Ertveldt Marc, Parentia Vlaanderen vzw
  • Vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Cardoen Annabel, Welzijnszorg
   • De Meyer Magda, Nederlandstalige Vrouwenraad
   • Nuelant Tanja, Gezinsbond
   • Van de Walle Jo, De Ambrassade
  • Onafhankelijke deskundige
   • Jennes Gaby

  Plaatsvervangende leden

  • Vertegenwoordigers van de werkgevers
   • Christianen Bert, Boerenbond
   • Haesevoets Franky, Voka
   • Van Esch Wim, UNIZO
   • Vander Steene Wouter, Verso
  • Vertegenwoordigers van de werknemers
   • Diepvents Philippe, ABVV
   • Geenen Elisabeth, ABVV
   • Jonckheere Tommy, ACLVB
   • Reusen Tijl, ACV
  • Vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Cloet Margot, Zorgnet-Icuro
   • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
   • Devriendt Erwin, Solidariteit voor het Gezin
   • Vander Weyden Patrick, Federatie van Sociale Ondernemingen
   • Keygnaert Henk, VVSG
   • Rombaut Ann, Unieko
   • Verlodt Marc, Meander Pedagogisch Bureau vzw en Juul vzw
  • Vertegenwoordigers van private uitbetalingsactoren
   • Husson Gabor, Parentia Vlaanderen vzw
   • Pirard Pol, KidesLife Vlaanderen vzw
  • Vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn
   • Bruggeman Katrien, Nederlandstalige Vrouwenraad
   • De Boeck Ellen, De Ambrassade
   • Trappeniers Koen, Welzijnszorg
   • Valgaeren Elke, Gezinsbond
  • Onafhankelijke deskundige
   • Berghmans Min

  Medewerkers

  Secretaris

  • Gunter Naets

  Studiedienst

  • Annick De Donder
  • Barbara Krekels
  • Annemie Nys

  Werking in cijfers

  Adviezen: de Vlaamse Raad WVG bracht in zijn opstartjaar 14 adviezen uit.

  14

  adviezen op vraag
  0

  geen adviezen op eigen initiatief wegens opstart
  5

  adviezen waarop niet werd ingegaan wegens opstart

  Omdat de raad begin 2019 nog volop in opstart was, kon er op 5 adviesvragen niet ingegaan worden. Onder die omstandigheden was het niet mogelijk om op korte termijn tot een gedragen advies te komen. De leden hechtten er groot belang aan dat de Vlaamse Raad WVG een goede start kon maken zodat later op een kwaliteitsvolle manier kon worden geadviseerd.

  Het gaat over de volgende adviesvragen:

  Kamers: de intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG bracht de meeste adviezen uit, gevolgd door de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap en daarna de sectorale kamer Gezondheid.

  4

  Intersectorale kamer
  3

  Sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap
  2

  Sectorale kamer Gezondheid
  0

  Sectorale kamer Gezin en jongerenwelzijn

  Vergaderingen: de Vlaamse Raad WVG vergaderde in 2019 drie keer met alle kamers samen: op 28 februari, 28 maart en 19 oktober.

  • Op de vergadering van 28 februari was Vlaams minister Jo Vandeurzen te gast. Met hem werd van gedachten gewisseld over het decreet en het besluit van de Vlaamse Regering dat aan de grondslag ligt van de Vlaamse Raad WVG. Ook sprak de minister zijn verwachtingen uit ten aanzien van de raad.
  • Tijdens de eerste twee vergaderingen werd ook het huishoudelijk reglement opgemaakt. Hiervoor werd in de tussentijd ook vergaderd in twee ad hoc werkgroepen. De opmaak van het huishoudelijk reglement verliep trouwens in nauw overleg met de leden van de Vlaamse Regering via een schriftelijke procedure. Het huishoudelijk reglement werd door de leden van de Vlaamse Raad WVG (zonder de afvaardiging van de Vlaamse Regering) bij consensus aangenomen op 28 maart 2019. De Vlaamse Regering keurde het op 5 april 2019 goed.
  • Op 17 oktober 2019 organiseerde de Vlaamse Raad WVG een derde gezamenlijke vergadering waarop ook met Vlaams minister Beke van gedachten werd gewisseld. Deze vergadering werd opgevat als een interne denkdag, een moment om met alle leden na te denken en vooruit te plannen over de werking. De missie en visie van de Vlaamse Raad WVG werden afgewerkt en voor de vier kamers van de raad is een overkoepelend werkprogramma afgesproken met onderwerpen voor adviezen op eigen initiatief. Tijdens deze dag maakten de leden ook kennis met minister Wouter Beke. In een gesprek lichtte de minister enkele van zijn beleidskeuzes toe en werd van gedachten gewisseld over de samenwerking met de Vlaamse Raad WVG in het kader van advisering en overleg.

  Het voorzitterscollege vergaderde 5 keer.

  De verschillende kamers van de Vlaamse Raad WVG vergaderden samen 24 keer.

  • De Intersectorale kamer kwam 5 keer samen in een raadsvergadering en organiseerde 1 keer een stuurgroep voor de verdere afbakening van de advisering op eigen initiatief.
  • De Sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap kwam 7 keer samen in een raadsvergadering en vergaderde 3 keer met de vaste werkgroep.
  • De Sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn kwam 4 keer samen in een raadsvergadering.
  • De Sectorale kamer Gezondheid kwam 3 keer samen in een raadsvergadering en vergaderde 1 keer met de vaste werkgroep.

  Intersectorale kamer

  De intersectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid van twee of drie sectorale kamers en het beleid inzake welzijn en justitiehuizen.

  Adviezen

  In 2019 bracht de Intersectorale kamer 4 adviezen uit.

  In de kijker

  31
  oktober

  Advies programmadecreet BA2019 en BO2020

  De Vlaamse raad WVG legt in dit advies vooral de klemtoon op de nefaste impact van het niet-indexeren van de toelagen in het gezinsbeleid, nl. rang- en leeftijdstoeslagen. De raad is ook ontstemd over de beslissing van de Vlaamse Regering om geen indexering op werkingsmiddelen voor een periode van vijf jaar toe te passen. De werkingssubsidies worden al jaren niet meer geïndexeerd. Ook in voorbije jaren koos de Vlaamse Regering immers voor deze besparingstechniek. Het gebruik van de kaasschaaf (via niet-indexering) als besparingstechniek is een weinig efficiënte en weinig effectieve techniek. Er is nood aan meer doordachte structurele hervormingen.

  Lees het advies

  Kamer VSB en handicap

  Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake Personen met een Handicap.

  Adviezen

  In 2019 bracht de kamer VSB en personen met een handicap 3 adviezen uit.

  In de kijker

  27
  juni

  Advies over de conceptnota De Vlaamse revalidatie: op weg naar een gestroomlijnd, geïntegreerd Vlaams revalidatiebeleid

  Door de zesde staatshervorming beschikt Vlaanderen over de bevoegdheid om wat betreft revalidatie ook eigen beleidskeuzes te maken. De Vlaamse Raad WVG is zeer tevreden dat Vlaanderen deze kans grijpt en de toekomst voor de Vlaamse revalidatie uittekent in een conceptnota. Het model dat in die nota beschreven is, wordt door de raad gesteund. Al mist de raad een verdere intersectorale benadering die de persoon met een revalidatienood echt centraal plaatst en waarbij hij kan rekenen op die revalidatiebehandeling die het best aansluit bij zijn behoeften en levensdoelen. De raad vraagt de nieuwe Vlaamse Regering om het werk voort te zetten en om de verdere uitrol van een ambitieus en geïntegreerd revalidatiebeleid op te nemen in het Vlaamse regeerakkoord. Het advies van de Vlaamse Raad WVG over de revalidatie kan inspiratie bieden voor de verdere uitwerking van het beleid in deze sector.

  Lees het advies

  Alle adviezen van de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap

  Kamer gezondheid

  Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake gezondheid

  Adviezen

  In 2019 bracht de sectorale kamer Gezondheid 2 adviezen uit.

  In de kijker

  9
  mei

  Planning medisch aanbod

  De Vlaamse overheid heeft met de zesde staatshervorming de bevoegdheid gekregen om, rekening houdend met het federale quotum, jaarlijks subquota op te leggen die de toegang tot de gezondheidszorgberoepen regelen. De Vlaamse Raad WVG adviseert positief over de Vlaamse regelgeving hieromtrent. Wel meent de raad dat de samenstelling van de Vlaamse planningscommissie te eenzijdig door het aanbod wordt ingevuld. Hierdoor zullen de bezorgdheden en belangen van de aanbodszijde (artsen en instellingen met stageplaatsen) zeker een impact hebben op de planning, maar dreigen de behoeften en noden van de patiënten of personen met een zorgnood te weinig te worden belicht. De raad adviseert dat er meer evenwicht wordt gebracht in de samenstelling van de Vlaamse Planningscommissie. De raad vraagt ook om maximale transparantie van de werking van die commissie te verzekeren. In zijn advies maakt de raad tot slot nog een aantal kanttekeningen bij de problematiek van de planning van het medisch aanbod

  Lees het advies

  Alle adviezen van de sectorale kamer gezondheid

  Kamer gezin en jongerenwelzijn

  Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn.

  Adviezen

  In 2019 werd de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn niet om advies gevraagd.

  Communicatie

  Website: vernieuwde look & feel, Anysurfer en GDPR-proof

  Website: bij de start van de nieuwe Vlaamse Raad WVG ontwikkelden we een website waarop alle adviezen en rapporten van de raad te vinden zijn.

  Https: in mei 2019 schakelden we over van een http-website naar een https-website. Dit zorgt o.a. voor meer beveiliging en gebruikersvertrouwen en een verbeterde ranking in Google search.

  Nieuwe look & feel: in de zomer van 2019 gaven we de website een modernere uitstraling met meer aandacht voor beelden, meer structuur door blokken en responsiviteit.

  Anysuferproof: de website is Anysurferproof. Dit kwaliteitslabel garandeert dat onze website voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een functiebeperking. Met het behalen van het label voldoet onze website ook aan de vereisten in het kader van het Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. Eind 2019 startte een nieuwe doorlichting voor een vernieuwing van het tweejaarlijkse toegankelijkheidslabel. De definitieve toekenning is voor 2020.

  GDPR-proof: de Vlaamse Raad WVG hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Sinds de start van de GDPR in mei 2018, vind je een privacyverklaring en toelichting bij het cookiebeleid op de website.

  Bezoekers en downloads: op de website van de Vlaamse Raad WVG telden we in 2019 4.645 unieke paginaweergaven en 256 unieke downloads.

  2.431
  sessies
  1.794
  gebruikers
  6.021
  paginaweergaven

  E-nieuwsbrieven

  In het opstartjaar stuurde de Vlaamse Raad WVG 1 nieuwsbrief over zijn activiteiten.

  De open rate van de nieuwsbrieven ligt boven de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (26,5%) bij Mailchimp.

  1
  nieuwsbrieven
  598
  abonnees

  Openbaarheid van bestuur

  De Vlaamse Raad WVG volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

  Dat betekent onder meer dat de Vlaamse Raad WVG aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. Deze verplichting geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn. In praktijk worden vrijwel alle beslissingen van de Vlaamse Raad WVG gepubliceerd via zijn website en worden ze dus actief openbaar gemaakt.

  In 2019 ontving de Vlaamse Raad WVG geen aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten.

  Klachtenbehandeling

  De Vlaamse Raad WVG ontving geen klachten in 2019.

  Het jaarverslag geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

  nextVolgende pagina
  Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

  Pagina overzicht
  Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

  Home
  Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

  Pagina navigatie
  Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.